تبلیغات
سونیک سرعتی - عکس های مخصوص سونیک و دوستان سری 2
سایتی برای سونیک و دوستان
عکس های مخصوص سونیک و دوستان سری 2


من که نمی ترسم

من عاشق این سه تام البته اگه شدو حسابمو نرسه


بازم یادش رفت اینا رو آزاد کنه
زورت نمیرسه ولش الکی هم قلدر بازی در نیارسونیک سر به هوا
بخواد اینجوری باشه منم هستم
شدو: یه با برو برو سر یخچال تا حالیت کنم
سونیک:ب - ب - باشه بابا چ - چرا همچین م - میکنیسونیک: برو بینیم بابا

شدو : سونیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییک
حالا از این به تفنگ شدو فقط به سمت سونیک و من بد بخته
...........................................................................
حالا دیگه با درختا هم حرف میزنه تیلز چقدر حرس میخوره............... سیلور رو...............
گروه اندر نمیدونم چی چی

سیلور : حالا یه بار نجاتت دادما
بده اونم بخوره دیگه
سونیک : نمخوام ... نام نام.......

به خدا اون توش نمیره حالا خود دانی
من: چرا من نیام
ناکلز: تو برو تو اتاقت

من:
من:من نیام دیگه؟
ناکلز:گفتم برو تو اتاقت!!!!!!!!!
من:................الکسا